Reklamačné podmienky

Na všetky produkty sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu jeho prevzatia zákazníkom.
Záruka sa nevzťahuje na výrobné a materiálové chyby, ktoré vznikli nesprávnym používaním tovaru.
Za nesprávne používanie a za škody vzniknuté používaním produktov neberieme žiadnu zodpovednosť.
Zákazník je povinný si dodaný a nepoužitý tovar skontrolovať a o prípadných chybách predávajúceho informovať do 3 kalendárnych dní.
Povinnosťou predávajúceho je tak isto do 3 dní sa k reklamácii vyjadriť a zákazníka informovať o ďalšom postupe.
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

Na tovar vyrobený na objednávku alebo personalizovaný tovar (foto na plátno) sa právo na vrátenie tovaru v lehote 14 dní nevzťahuje.

Kvalita digitálnych fotografií zhotovených zo zlých alebo poškodených dát (napr. formát neodpovedá rozlíšeniu) nie je predmetom na reklamáciu.
Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje alebo nevyplnil registračný formulár správne. Pre urýchlenie reklamácie môže kupujúci zaslať fotografiu poškodeného tovaru na email predávajúceho. Fotografia by mala byť zhotovená tak, aby na nej bola čo najlepšie viditeľná reklamovaná vada. Ak bol kupujúcemu doručený produkt, ktorý si neobjednal, ako podklad pre reklamáciu zašle fotografiu celého doručeného produktu.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 10 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.
V prípade využitia možnosti vrátenia tovaru je kupujúci povinný o skutočnosti predávajúceho informovať telefonicky alebo emailom. Vrátený tovar musí byť primerane zabalený, aby nedošlo k poškodeniu a nesmie byť odoslaný formou dobierky.

Balenie a doprava

Na eliminovanie poškodenia sú produkty balené do kartónových krabíc a na všetky obrazy pridané po obvode navyše penové profily. Pri takomto precíznom balení málokedy dôjde k poškodeniu tovaru. Ak dôjde k poškodeniu aj napriek tomu, nebudete zaťažovaní dlhými reklamáciami, ale po dohode bude dodaný náhradný produkt alebo vrátené peniaze ak bola platba uhradená vopred .