Obchodné podmienky

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku www.fotonaplatno.online, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predajcom:

Predajca
Ing. Peter Sýkora
Dolná Ždaňa 86, 966 01
Slovenská republika
IČO: 45641773
DIČ: 1045172612
Číslo účtu: SK12 1100 0000 0029 2284 3476
Živnostenský list vydaný dňa 23.06.2010 pod. č. OŽP-D/2010/02525-2 reg.č. 680-15377

Kontaktovať predajcu je možné buď prostredníctvom e-mailu: info@fotonaplatno.online, alebo telefonicky na mobilnom čísle 0949 174 633 v pracovné dni od 8:00 – 16:00h.

1. PRIJATIE OBJEDNÁVKY

Všetky objednávky sú považované za záväzné a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku. Objednávku tovaru je možné uskutočniť buď ako registrovaný zákazník alebo bez registrácie cez internetový systém. O prijatí objednávky je zákazník informovaný cez email. Pod objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, objednanom produkte z ponuky obchodu alebo objednávke výroby produktu na základe podkladov (napríklad fotografie) dodaných kupujúcim a určenia spôsobu vyhotovenia a použitého materiálu (napr. tlač na plátno) a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie. Produkty je možné objednávať aj telefonicky alebo emailom.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail (fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačnú adresu), názov tovaru a počet kusov, spôsob dopravy a spôsob platby. Objednávka prostredníctvom  e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru a podobne).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci e-mailom skontaktuje  s kupujúcim a potvrdí prijatie objednávky. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od doručenia e-mailu o prijatí objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, a to e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložitelného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

2. CENY

Všetky ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.
Cena za výrobu tovaru podľa individuálnych požiadaviek Kupujúceho je stanovená na základe výpočtu v závislosti od spôsobu vyhotovenia a použitého materiálu. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.

3. FORMA DORUČENIA

Formu doručenia tovaru je možné vybrať priamo pri odoslaní objednávky. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.

3.1 Slovenská pošta – Balík na adresu – doručenie na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na balíku alebo adresnom štítku. Väčšie zásielky alebo balíky pošta doručuje väčšinou kuriérom.

3.2 Slovenská pošta – Balík na poštu – služba určená zákazníkom uprednostňujúcim dodanie balíka na najbližšiu poštu na základe uvedenej adresy a PSČ. Podmienkou dodania zásielky na poštu je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Adresát alebo oprávnený prijímateľ si môže Balík prevziať pri priehradke pošty počas otváracích hodín, po oznámení podacieho čísla alebo mena a priezviska/názvu adresáta zo zaslaného SMS/e-mail avíza a preukázaní totožnosti.

3.3 Slovenská pošta – Expres kuriér – je služba určená na rýchle doručenie dokumentov a tovaru v rámci celého Slovenska. Zásielky budú dodané kuriérom už v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli podané na pošte včas.

3.4 Remax kuriér – táto služba zahŕňa doručenie Vašich zásielok na nasledujúci pracovný deň v rámci celého Slovenska.

3.5 Osobné prevzatie – tovar je možné vyzdvihnúť a zaplatiť osobne na kontaktnej adrese po vybavení objednávky v dohodnutom čase (cez email alebo mobil).

4. PLATBA ZA TOVAR

Spôsob úhrady za tovar je možné vybrať priamo pri odoslaní objednávky spolu so spôsobom doručenia.
Súčasťou každej zásielky je doklad o kúpe (faktúra), ktorý slúži aj ako záručný doklad. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny.

4.1 Dobierka
Zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri preberaní zásielky. Na dobierku je možné objednať iba tovar, ktorý je na sklade predávajúceho.

4.2 Platba vopred bankovým prevodom
Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet predávajúceho:
Tatrabanka: 2922843476/1100
IBAN KÓD: SK1211000000002922843476
Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.

4.3 Hotovosť
Za tovar je možné zaplatiť v hotovosti v prípade osobného odberu.

4.4 Platba kartou online – platba cez online platobný systém Paylike

5. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY DODANIA

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti materiálov na výrobu tovaru a prevádzkových možností výroby Predávajúceho vyrobené a expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 2 až 6 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke.

Ak Predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný Tovar vo vopred dohodnutej lehote nemôže vyrobiť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť vopred zaplatenú kúpnu cenu.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – Slovenskou poštou, a.s. alebo kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

Ak sa materiál potrebný na výrobu produktu nachádza na sklade, bude objednávka v tomto prípade vyrobená a odoslaná do 2-6 pracovných dní.
Napriek snahe vybaviť každú objednávku čo najrýchlejšie, predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty. V takomto prípade je však povinný o skutočnosti zákazníka informovať. Zákazník má právo sa rozhodnúť, či túto lehotu akceptuje.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. POŠTOVNÉ A BALNÉ POPLATKY

Poštovné a balné poplatky sú účtované v závislosti od zvolenej dopravy, spôsobu platby a výšky objednávky.

7.  NEPREVZATIE ZÁSIELKY

V prípade neprevzatej zásielky je objednávateľ povinný uhradiť všetky poplatky spojené s vybavením objednávky.
Ich výška je vyfakturovaná zákazníkovi. Pohľadávky neuhradené v termíne splatnosti sú postúpené na vymáhanie.

8. REKLAMÁCIE

Na všetky produkty sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu jeho prevzatia zákazníkom.
Záruka sa nevzťahuje na výrobné a materiálové chyby, ktoré vznikli nesprávnym používaním tovaru.
Za nesprávne používanie a za škody vzniknuté používaním produktov neberieme žiadnu zodpovednosť.
Zákazník je povinný si dodaný a nepoužitý tovar skontrolovať a o prípadných chybách predávajúceho informovať do 3 kalendárnych dní.
Povinnosťou predávajúceho je tak isto do 3 dní sa k reklamácii vyjadriť a zákazníka informovať o ďalšom postupe.
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

Na tovar vyrobený na objednávku alebo personalizovaný tovar (foto na plátno) sa právo na vrátenie tovaru v lehote 14 dní nevzťahuje.

Kvalita digitálnych fotografií zhotovených zo zlých alebo poškodených dát (napr. formát neodpovedá rozlíšeniu) nie je predmetom na reklamáciu.
Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje alebo nevyplnil registračný formulár správne. Pre urýchlenie reklamácie môže kupujúci zaslať fotografiu poškodeného tovaru na email predávajúceho. Fotografia by mala byť zhotovená tak, aby na nej bola čo najlepšie viditeľná reklamovaná vada. Ak bol kupujúcemu doručený produkt, ktorý si neobjednal, ako podklad pre reklamáciu zašle fotografiu celého doručeného produktu.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

9. ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 10 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.
V prípade využitia možnosti vrátenia tovaru je kupujúci povinný o skutočnosti predávajúceho informovať telefonicky alebo emailom. Vrátený tovar musí byť primerane zabalený, aby nedošlo k poškodeniu a nesmie byť odoslaný formou dobierky.

10. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Predávajúceho pre Kupujúcich: Ing. Peter Sýkora. Dolná Ždaňa 86, 96601, tel. 0949174633

11. INFORMÁCIE PRE KUPUJÚCICH

“Kupujúcim” sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

“Predávajúcim” sa rozumie podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

A. V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.
B. V prípade, že podklady dodané Kupujúcim, na základe ktorých má byť vyrobený a dodaný tovar alebo služba, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených Predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom v SR a EU (propaganda rasovej alebo národnostnej nenávisti, rasizmus, sexuálne zneužívanie, detská pornografia…)

12. PODMIENKY PRE ZHOTOVOVANIE OBRAZOV Z FOTOGRAFIÍ

Po prijatí Vašej objednávky individuálne posúdime Vašu fotografiu, ktorá by mala byť v rozlíšení minimálne 2 Mpx, aby na plátne vyzerala čo najlepšie. Objednávky s rozlíšením fotografie nižším ako 1 Mpx budú automaticky zamietnuté.

Po dôslednom preskúmaní grafikom Vás v prípade nízkej kvality fotografie alebo zle vybranej veľkosti obrazu budeme kontaktovať emailom a vzájomne dohodneme elektronicky podrobnosti zákazky. Keďže ide o personalizovanú výrobu na zákazku, po Vašom súhlase nie je možné ďalej zasahovať do úpravy či inej zmeny fotografií.

V prípade nespokojnosti je možné reklamovať iba obrazy, pri ktorých sa zistia výrobné vady. Iné zistené skutočnosti, ktoré sa týkajú vlastností fotografie už po vašom odsúhlasení nemôžeme ovplyvniť.

Odporúčané minimálne rozlíšenie fotografie je 6 Mpx. Vo všeobecnosti na výrobu veľkoformátových obrazov odporúčame zasielať vždy najvyššie rozlíšenie aké máte k dispozícii. Fotografie odporúčame nezväčšovať. Zväčšovanie je lepšie ponechať na našu službu, nakoľko používame na to špeciálny algoritmus tzv. fraktálové zväčšovanie, ktoré nerozostruje hrany objektov.  Typy doporučených formátov fotografií a ďalšie podrobnosti nájdete v objednávkovom formulári obchodu vo forme nápovedy.

Kupujúci v prípade voľby spracovania a tlače fotografií bez úprav ručí za kvalitu dodanej fotografie, obrazovej predlohy a jej vhodnosti na použitie. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu až do doby jej záväzného potvrdenia zo strany Predávajúceho.

Kupujúci zaslaním fotografie alebo inej obrazovej predlohy alebo digitálneho nehmotného obrázku, fotografie na výrobu ním objednaného tovaru prehlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým obrázkom, fotografiám, predlohám voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s obrázkom/obrazovým materiálom disponovať a dať ho k dispozícii pre účely výroby tovaru Predávajúcim.

Zaslaním obrazovej predlohy spolu s objednávkou výroby tovaru Kupujúci prevádza na Predávajúceho práva na nakladanie a spracovanie obrázkov, fotografií, digitálnych obrázkov/fotografií súvisiacich s jednotlivou objednávkou.